Na zlepšenie našich služieb používame cookies.
Menu
Vy ste navštívili: > Úvod >

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci, ak je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“), a to v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou alebo pomocou formulára, ktorý môže stiahnuť z webstránky predávajúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo bankového účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

3.  Kupujúci je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu v sídle predávajúceho (resp. v mieste skladových priestorov predávajúceho). Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odovzdá tovar na prepravu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, čistý, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba ak kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Zásielky na dobierku predávajúci nie je povinný preberať.

4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pričom tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na inom spôsobe platby. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený vrátený tovar.

5. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6. Ak pri kúpe tovaru ponúka predávajúci k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar zdarma (darček), darovacia zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy zo strany kupujúceho v zmysle § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa, odstúpením od kúpnej zmluvy sa zrušuje aj táto darovacia zmluva a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade, ak kupujúci odstúpi len od darovacej zmluvy, tým však nezaniká kúpna zmluva a zostáva platná a účinná.

7. Ustanovenia tohto článku všeobecných obchodných podmienok platia len pre subjekty spĺňajúce definíciu spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby.

2. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri výrobkoch (tovar) s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu.

3. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u predávajúceho v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

4. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare bez zbytočného odkladu po jej zistení.

5. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť tak, že doručí reklamovaný tovar zabalený spolu s reklamáciou a dokladom o kúpe tovaru (faktúra) na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru a uviesť požadovaný druh nároku, ktorý si na základe vady uplatňuje.

6. Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie reklamovaného tovaru;

b) oznámenie o uplatnení reklamácie;

c) doručenie kópie dokladu o kúpe tovaru (faktúra);

d) prípadne doručenie záručného listu, ak bol vystavený.

7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8. Ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a opätovne sa vyskytla. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10. Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

11. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou elektronickej pošty alebo doporučenou poštou o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. Ak pri kúpe tovaru ponúka predávajúci k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar (darček), je na kupujúcom, či ponúkaný tovar (darček) prijme. Tovar zdarma (darček) však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady a na tento tovar sa teda zákonná záruka nevzťahuje.

13. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

14. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo zo zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby,

b) ak vada tovaru vznikla v dôsledku mechanického alebo iného poškodenia tovaru kupujúcim,

c) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

d) ak vada tovaru vznikla nesprávnym používaním tovaru, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

f) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

g) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil predávajúcemu; neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

15. Orgánmi dozoru na ochranu spotrebiteľa sú najmä:

·       Ústredný inšpektorátSlovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava (www.soi.sk)

·      Inšpektorát SOI pre Trnavský krajPekárska 23, 917 01 Trnava 1,

·      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede. Veľkoblahovská 1067/30. 929 01 Dunajská Streda