Na zlepšenie našich služieb používame cookies.
Menu

Všeobecné Obchodné Podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

 Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim elektronicky na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.perfectnailsslovakia.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako "kúpna zmluva").

2. Predávajúcim je spoločnosť:

obchodné meno:         Bc. Barbara Csicsayová

sídlo:                         Nám. SNP 192/27, 92901 Dunajská Streda

IČO:                          52 250 776

IČ DPH:                     SK1086004227

zápis:                        Obchodný register Okresného úradu Dunajská Streda

           Odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 210-37679

bankové spojenie:       Slovenská Sporitelňa a. s.

číslo bankového účtu: IBAN: SK30 0900 0000 0051 5509 8316

(ďalej len „predávajúci “).

3. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom predávajúceho. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaná elektronická objednávka prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo odoslaná e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II.

Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy

1. Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu predávajúceho.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom alebo pri realizácii (odoslaní) objednávky.

3. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu zadanú kupujúcim do 48 hodín počas pracovných dní. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.

4. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

5. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho.

Článok III.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (napr. záručný list, dodací list, daňový doklad).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny tovaru od kupujúceho.

3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu, je predávajúci oprávnený zrušiť objednávku alebo ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 10 dní odo dňa zrušenia objednávky alebo od odstúpenia kupujúceho na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej

osoby.

Článok IV.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu od 24 hodín do troch týždňov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. O dodacej lehote dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená dodacia lehota, má právo stornovať objednávku e-mailom do 12 hodín od prijatia oznámenia dodacej lehoty, inak platí, že s dodacou lehotou súhlasí.

2. Dodanie tovaru sa môže uskutočniť:

- jeho prevzatím kupujúcim v mieste sídla predávajúceho (resp. v mieste skladových priestorov predávajúceho) alebo

- jeho dodaním kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke ako miesto dodania tovaru, a to na náklady kupujúceho,

pričom kupujúci označí v objednávke ktorým z uvedených 2 spôsobov žiada uskutočniť dodanie tovaru.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste. V prípade, ak dohodnutým miestom dodania tovaru je sídlo predávajúceho (resp. miesto skladových priestorov predávajúceho), čas dodania tovaru bude určený po uzavretí kúpnej zmluvy dohodou zmluvných strán (na čase sa dohodnú zmluvné strany e-mailom alebo telefonicky). V prípade, ak dohodnutým miestom dodania tovaru je miesto určené kupujúcim v jeho objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar kedykoľvek počas dodacej lehoty určenej predávajúcim pri potvrdení objednávky.

4. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na dohodnutom mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí dohodnutého časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na dohodnuté miesto.

5. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na dohodnuté miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo ním poverenou osobou a podpísanie dodacieho listu kupujúcim alebo ním poverenou osobou.

6. V prípade, ak predávajúci nedodá tovar kupujúcemu v lehote uvedenej v bode 1. tohto článku všeobecných obchodných podmienok, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

Článok V.

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena za tovar je určená na základe platnej cenovej ponuky predávajúceho zverejnenej v písomnej (katalógovej) forme alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke predávajúceho (ďalej ako „kúpna cena“).

2. Náklady spojené s prepravou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a znáša ich kupujúci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Kupujúci môže zaplatiť kúpnu cenu vrátane nákladov na prepravu buď v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. Kupujúci oznámi predávajúcemu pri zaslaní objednávky, akým spôsobom uhradí kúpnu cenu a náklady na prepravu. V prípade, ak kúpna cena je uhradená bezhotovostným prevodom, kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet predávajúceho. V prípade, ak je tovar dodávaný na dobierku, kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pri jeho doručení.

4. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný zabezpečiť prepravu tovaru, resp. je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu. Predávajúci je povinný dodať tovar až po uhradení celej kúpnej ceny.

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dodaním a prevzatím tovaru.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

Článok VII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci, ak je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“), a to v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou alebo pomocou formulára, ktorý môže stiahnuť z webstránky predávajúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo bankového účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

3.  Kupujúci je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu v sídle predávajúceho (resp. v mieste skladových priestorov predávajúceho). Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odovzdá tovar na prepravu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, čistý, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba ak kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Zásielky na dobierku predávajúci nie je povinný preberať.

4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pričom tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na inom spôsobe platby. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený vrátený tovar.

5. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6. Ak pri kúpe tovaru ponúka predávajúci k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar zdarma (darček), darovacia zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy zo strany kupujúceho v zmysle § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa, odstúpením od kúpnej zmluvy sa zrušuje aj táto darovacia zmluva a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade, ak kupujúci odstúpi len od darovacej zmluvy, tým však nezaniká kúpna zmluva a zostáva platná a účinná.

7. Ustanovenia tohto článku všeobecných obchodných podmienok platia len pre subjekty spĺňajúce definíciu spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby.

2. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri výrobkoch (tovar) s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu.

3. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u predávajúceho v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

4. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare bez zbytočného odkladu po jej zistení.

5. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť tak, že doručí reklamovaný tovar zabalený spolu s reklamáciou a dokladom o kúpe tovaru (faktúra) na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru a uviesť požadovaný druh nároku, ktorý si na základe vady uplatňuje.

6. Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie reklamovaného tovaru;

b) oznámenie o uplatnení reklamácie;

c) doručenie kópie dokladu o kúpe tovaru (faktúra);

d) prípadne doručenie záručného listu, ak bol vystavený.

7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8. Ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a opätovne sa vyskytla. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10. Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

11. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou elektronickej pošty alebo doporučenou poštou o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. Ak pri kúpe tovaru ponúka predávajúci k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar (darček), je na kupujúcom, či ponúkaný tovar (darček) prijme. Tovar zdarma (darček) však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady a na tento tovar sa teda zákonná záruka nevzťahuje.

13. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

14. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo zo zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby,

b) ak vada tovaru vznikla v dôsledku mechanického alebo iného poškodenia tovaru kupujúcim,

c) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

d) ak vada tovaru vznikla nesprávnym používaním tovaru, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

f) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

g) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil predávajúcemu; neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

15. Orgánmi dozoru na ochranu spotrebiteľa sú najmä:

·       Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava (www.soi.sk);

·       Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P. O. BOX 49/A, Staničná 9, 950 50  Nitra 1;

·       Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecne obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o elektronickom obchode a zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.