Na zlepšenie našich služieb používame cookies.
Menu

Ochrana osobných údajov /GDPR/

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV /GDPR/

 

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OD DOTKNUTEJ OSOBY A SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás dôležitá. Tieto informácie vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri našej obchodnej činnosti. Našim cieľom a zámerom je poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady ochrany osobných údajov a platné právne predpisy, a to najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

ÚVOD

Prevádzkovateľom internetového obchodu a internetovej stránky www.perfectnailsslovakia.eu je Bc. Barbara Csicsayová, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

obchodné meno:         Bc. Barbara Csicsayová

sídlo:                         Nám. SNP 192/27, 92901 Dunajská Streda

IČO:                          52 250 776

IČ DPH:                     SK1086004227

zápis:                        Obchodný register Okresného úradu Dunajská Streda

           Odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 210-37679
Tel. číslo: +421918 497 414
e-mail: info@naillux.sk

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená:
Meno: Bc. Barbara Csicsayová
e-mail: info@naillux.sk

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov internetového obchodu /a to najmä kupujúcich, ďalej aj osôb zaregistrovaných na internetovom obchode, osôb, ktoré odosielajú kontaktný formulár s pripomienkami, dotazmi alebo otázkami a osôb, ktoré sa zúčastnia na aktivitách internetového obchodu na sociálnej sieti/ ako dotknutých osôb, ktoré mu poskytli títo zákazníci alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky zákazníkov. Osobné údaje, ktoré poskytuje zákazník prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky, musia byť pravdivé.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, platobné údaje (číslo bankového účtu).

 

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje našich zákazníkov budú spracúvané na nasledovné účely a na nasledovnom právnom základe:

·     na účely riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, a to k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu na základe Vašej objednávky medzi Vami a nami a pred uzatvorením tejto zmluvy na vykonanie opatrení nevyhnutných pre riadne poskytovanie našich služieb na základe Vašej žiadosti - a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy a vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba;

·     na marketingové účely, ak ste sa zaregistrovali na internetovom obchode alebo zaslali objednávku na internetovom obchode, a to najmä na účely zasielania marketingovej komunikácie (newsletteru, informačných a reklamných letákov ohľadom našich výrobkov, pozvánok na podujatia organizovaných prevádzkovateľom, atď.) e-mailom alebo poštou, a na účely realizácie prieskumu verejnej mienky - a to na právnom základe Vášho súhlasu vyjadreného pri registrácii na internetovom obchode alebo pri objednávke na internetovom obchode.

 

Vaša e-mailová adresa slúži aj ako identifikátor (pre prihlásenie do internetového obchodu) a zároveň aj ako komunikačný prostriedok. Na zadanú e-mailovú adresu Vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania objednaného tovaru.

 

KOMU SPRÍSTUPŇUJEME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje našich zákazníkov sprístupňujeme za účelom vykonávania činnosti predaja výrobkov prepravným spoločnostiam. Osobné údaje sprístupňujeme aj osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb a ktoré poverujeme vedením účtovníctva, ďalej poskytovateľom štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft) alebo technickej podpory našej spoločnosti; poskytovateľom cloudových alebo hostingových služieb (napr. Google). Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté aj nášmu spolupracujúcemu prevádzkovateľovi: PERFECT NAILS Kereskedelmi, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, so sídlom: Fehérvári út 89-95., 1119 Budapest, Maďarsko, číslo v obchodnom registri /Cg./: 01-09-676525.

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny (t.j. mimo územia EÚ/EHP) alebo medzinárodnej organizácii.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby:

·     počas trvania zmluvného vzťahu dotknutej osoby s prevádzkovateľom;

·     ďalej po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (najdlhšie však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu);

·     ďalej po dobu akú určujú a vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky na uchovávanie osobných údajov (napríklad na účtovné účely, na daňové účely, na archívne účely, na štatistické účely, atď.); a

·     ďalej po dobu, na ktorú udelila dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (najdlhšie po dobu do odvolania tohto súhlasu).

 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

AKÉ PRÁVA MÁTE AKO DOTKNUTÁ OSOBA?

Ako dotknutá osoba máte najmä nasledovné práva:

·       právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov; dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;

·       právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona o ochrane osobných údajov; dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;

·       právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 zákona o ochrane osobných údajov;

·       právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 zákona o ochrane osobných údajov;

·       právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 zákona o ochrane osobných údajov;

·       právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 zákona o ochrane osobných údajov;

·       právo na súhlas, ak je spracúvanie podmienené súhlasom dotknutej osoby a možnosť odvolania tohto súhlasu;

·       právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; pričom Vám odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s prevádzkovateľom;

·       právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred odvolaním súhlasu; toto právo odvolať svoj súhlas môžete realizovať buď písomným listom zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa; ak sa jedná len o zasielanie marketingového newsletteru e-mailom, dané právo môžete realizovať aj kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v texte každého marketingovo zameraného e-mailu.

 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Prevádzkovateľ ďalej informuje zákazníka - kupujúceho, že v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 

Prevádzkovateľ môže za podmienok ustanovených v § 30 zákona o ochrane osobných údajov obmedziť rozsah povinností a práv podľa § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov a podľa § 41 zákona o ochrane osobných údajov, ako aj zásady podľa § 6 až 12 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú; toto sa však neuplatňuje, ak je rozhodnutie  nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo ak je rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov.

 

SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Naša internetová stránka používa súbory cookies najmä na účely základného, všeobecného merania návštevnosti. Okrem toho nám tieto technológie pomáhajú lepšie pochopiť správanie používateľov.

 

Naše webové lokality priamo ukladajú do súboru cookie informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookie po prejavení súhlasu návštevníka. Webová lokalita ukladá do súboru cookie identifikátor relácie, vďaka ktorému je možné si pamätať a zobrazovať príslušnému návštevníkovi obsah jeho nákupného košíka a ďalšie nastavenia objednávky bez potreby registrácie a prihlasovania.

 

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu. V rámci implementovaných nástrojov tretích strán môžu byť použité súbory cookie, na ktoré nemáme vplyv a ich uloženie i spracovanie prebieha mimo akejkoľvek možnosti ovplyvnenia.

 

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Slúžia na to nástroje, ktoré sú súčasťou vášho internetového prehliadača, alebo doplnky od tretích strán. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

SOCIÁLNE SIETE

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, LinkedIn, Instagram) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Pri odosielaní objednávky z internetového objednávkového formulára alebo registrácii na našom internetovom obchode zaškrtnutím „súhlasu so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzujete, že ste oboznámení s týmito podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate a s nimi súhlasíte.

ZMENY PODMIENOK OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie, ktoré sme Vám povinní poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky, novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na našej internetovej stránke alebo zároveň zmenu Vám dáme vedieť aj osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.